𝗯𝗼𝗱𝘆𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱 𝗺𝗽𝟯 𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗵𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁 𝘀𝗮𝗻𝗱𝗵𝘂

𝗯𝗼𝗱𝘆𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱 𝗺𝗽𝟯 𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗵𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁 𝘀𝗮𝗻𝗱𝗵𝘂

𝗯𝗼𝗱𝘆𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱 𝗺𝗽𝟯 𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗱𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗵𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁 𝘀𝗮𝗻𝗱𝗵𝘂

ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ
‘ਬਾਡੀਗਾਰਡ’

ਓ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾਲਿਏ
ਕਿੱਸ ਗੈਲੋ ਕਾਰੀ ਨਾ ਵਾਟ ਬਾਲਿਏ
(ਦੁਹਰਾਓ)
ਓ ਪੋਸਟਿਕ ਟਾਟਾ ਨੌਲ ਭਰੇਆ
ਨਾ ਕਡੇ ਅਤੇ ਚਾਲਕੀ ਕਰੁਗਾ

ਹੇ ਮੈਮਾ ਵਾਰੇਗਾ ਹੁਸਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਡੀ ਏ
ਮੁੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੁਗਾ
(ਦੁਹਰਾਓ)

ਓ ਦਿਨ ਵੀ ਫਾਇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰਡੀ
ਅੰਕ ਵਿਚੋ ਹੁੰਡੀ ਜੀਵ ਕੈਟ ਮਾਰ ਨੇ
(ਦੁਹਰਾਓ)
ਹੇ ਤੈਮੁ ਤੈਨੂ ਦੇਆ ਕਰੂ ਪਹਿਲ
ਨੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮ ਬੱਕੀ ਕਰੁਗਾਹਹਾ

ਹੇ ਮੈਮਾ ਵਾਰੇਗਾ ਹੁਸਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਡੀ ਏ
ਮੁੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੁਗਾ
(ਦੁਹਰਾਓ)

ਓ ਨਿਕਲੇ ਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੈਂਕ
ਇੱਕ ਲਗਦੀ ਲੰਗੂਰ ਪਿਖੀ ਪੀਇੰਡ ਬੈਂਕ
(ਦੁਹਰਾਓ)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਕਕੀ ਕਰੁਗਾ

ਹੇ ਮੈਮਾ ਵਾਰੇਗਾ ਹੁਸਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਡੀ ਏ
ਮੁੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੁਗਾ
(ਦੁਹਰਾਓ)

ਓ ਟਰ ਪਈ ਨੇ ਜੱਟ ਹੂਨ ਕਿੰਗ ਬੈਂਕੇ
ਰਾਜਨੇ ਹੱਡਾ ਸੀ ਗੀਤ ਫੈਮ ਬੈਂਕ
(ਦੁਹਰਾਓ)
ਓ ਬੈਂਸ ਬੈਂਸ ਬੈਂਸ ਜਿਨੂ ਅੰਖੜੇ
ਨੀ ਪੁਰੀ ਗੈਲ ਅੰਕ ਕੜੂਗਾ

ਹੇ ਮੈਮਾ ਵਾਰੇਗਾ ਹੁਸਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਡੀ ਏ
ਮੁੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੁਗਾ
(ਦੁਹਰਾਓ)

BOSS

ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ
ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ – ਬਾਡੀਗਾਰਡ
ਗਾਇਕ – ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ
ਆਇਤ – ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ
ਸੰਗੀਤ – ਬੌਸ
B2GETHER RPROS ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸਿਤ
ਲੋਕ ਰਾਕਾਟ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ.